ReadyPlanet.com
dot dot
คำไหว้พระธาตุดอยตุง

    

 

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ ... (๓จบ )

พิมพา ธะชัคคะ ปัพพะเต นะจุฬาธาตุ จิรัง มะหาคะมา

นะมามิหัง อะหังวันทามิ สัพพะทา ฯ (๓จบ)

 
                                                

พระธาตุดอยตุง
    ปฐมเจดีย์แห่งลานนาไทย สถานที่ตั้งของพระธาตุดอยตุง สมัยโบราณเรียก ดอยดินแดง อยู่ในเขาสามเส้า อันเป็นที่อยู่ของหมู่ลาวจก สร้างขึ้นในสมัยพระยาอชุตราช แห่งเมืองโยนกนาคนคร(พระยาอชุตราชเป็นหลานของพระเจ้าสิงหวัต ผู้สร้างเมืองโยนกนาคนคร)พระยาอชุตราชเป็นกษัตริย์ผู้ครองนครเป็นลำดับที่๓ มีอัครมเหสี ทรงพระนามว่า พระนางปทุมาวดี
    ในรัชสมัยแห่งพระยาอชุตราชนั้น  พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดับขันธปริพนิพพาน พระเจ้าอชาติศรัตรู พระเจ้าแผ่นดิน มคธราฐ กรุงราชคฤห์ กับพระมหากัสสปเถระเจ้า กระทำปฐมสังคายนาตั้งพุทธศักราชใหม่ ในปีมะเส็งเป็นเอกศก ครั้นล่วงมาได้ ๓ปีถึงปีมะแมวันเพ็ญเดือน๕ พระมหากัสสปเถรเจ้า นำเอาพระบรมอัฐิธาตุ พระรากขวัญเบื้องซ้าย มาถวายพระยาอชุตราช พระยาอชุตราชพร้อมด้วยอำมาตย์และราษฎร์ก็สโมสรต้อนรับ กระทำการสักการบูชาเป็นมโหฬารเอิกเกริกทั่วทั้งพระนคร แล้วเลือกหาสถานที่อันอุดม สมควรที่จะสร้างมหาสถูปเป็นที่ประดิษฐานพระบรมธาตุนั้น พระมหากัสสปเถระเจ้าจึงแจ้งแก่พระยาอชุตราชทราบว่า พระพุทธเจ้าได้พยากรณ์ไว้ว่าควรจะอยู่ ณ.ดอยดินแดง ในหมู่เขาสามเส้า อันเป็นที่อยู่ของหมู่ลาวจก พระยาอชุตราชจึงให้หาหัวหน้าหมู่ลาวจกมาเข้าเฝ้า แล้วพระราชทานทองคำแสน กษาปน์ให้เป็นค่าที่ดินแก่หมู่ลาวจก ขอเอาที่แดนของหมู่ลาวจกเป็นที่สร้างสถูปมีอาณาเขตจากองค์สถูปออกไปโดยรอบด้านละ๓๐๐๐วาเป็นบริเวณพระสถูปนั้นแล้ว ให้ทำธงตะขาบใหญ่ยาวถึง๓๐๐๐วาปักไว้บนยอดดอยปู่เจ้า หางธงปลิวไปเพียงใดกำหนดหมายเป็นฐานพระสถูปเพียงนั้น เพราะเหตุฉะนี้ดอยดินแดงจึงมีนามใหม่ว่า ดอยธง ครั้นนานมากเข้าก็แปรสำเนียงเป็น ดอยตุง ครั้นการก่อสร้างพระสถูปนั้นสำเร็จแล้ว ก็อัญเชิญพระบรมธาตุเข้าประดิษฐานไว้ในพระมหาสถูป แล้วมีการเฉลิมฉลอง สถานที่เกตุบรรพตดอยตุงนี้ เป็นปฐมเจดีย์ใหญ่ในโยนกลานนาไทยประเทศ บรรดากษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆซึ่งได้ครองเมืองโยนกนาคนครสืบกันมา ได้กระทำการสักการบูชาทำนุบำรุงพระบรมธาตุสืบเนื่องมาไม่ได้ขาดสาย
    ครั้นต่อมาในสมัยพระยาเม็งราย มีพระอรหันต์องค์หนึ่งชื่อ พระมหาวชิรโพธิเถระ พร้อมด้วยศิษย์สงฆ์บริวาร พากันมาสู่โยนกนาคนครนี้ และนำเอาพระบรมสารีริกธาตุ๕๐๐องค์มาถวายพระยาเม็งรายๆก็ให้สร้างเจดีย์บรรจุไว้ ณ.ดอยตุงในบริเวณพระมหาสถูปเก่านั้น จึงเห็นควรได้ว่าพระธาตุดอยตุงนี้มีสององค์ ตามตำนานนั้นแล.

                                                                                                              

                                                

                                                                                                                                                                    

 

 

 

dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
Copyright © 2010 All Rights Reserved.
www.ratanachoti.com สนใจติดต่อ สอบถาม Tel. 081-903-7672